top of page
Porta Jappo di mezzo.jpg
Porta Jappo di mezzo.jpg
Porta Jappo di mezzo.jpg
Porta Jappo fine.jpg

PROGRAMMA TECNICO DA 10° A 1° KYU

Ecco qui il programma tecnico della Comunità Bujinkan.it autorizzato direttamente dal Soke Masaaki Hatsumi.

7° Kyu

Conoscenza Tecnica:

KAMAE KEN JUTSU:

SEIGAN, SUWARI, JODAN

TAIHENJUTSU UKEMI KATA: MAE GAESHI: ZENPO KAITEN HICHO YOKO GAESHI: OTEN KATATE, HICHO YOKO KAITEN USHIRO GAESHI: KOHO KAITEN ZEMPO

SHOTEN NO JUTSU

HO KO JUTSU:

SOKU SHIN SO SOKU HO,

HYO JO HO KO,

MU ON NO HO

SHIZEN GYO UN RYU SUI

KEN TAI ICHI JO

TAIHEN JUTSO MUTO DORI KATA: HIRA NO KAMAE,

ICHIMONJI NO KAMAE,

JUMONJI NO KAMAE

Conoscenza Culturale: Cenni storici del Ninjutsu;

Numeri da 20 a 30;

Caratteristiche tecniche delle 9 scuole..